Regulatorvägen 19, 141 49 Huddinge – Tel 08-6898560 - info@scandinaviansafe.seScandinavian Safe AB - Tel. 08-6898560 - info@scandinaviansafe.se

ALPHA/LG BASIC

Bruksanvisning

 

 • Detta lås har 2 st användare s.k. "Chef / anställd". Chefskoden styr över "anställd" koden, båda kan byta kod individuellt. Chefskoden kan lägga till, tillfälligt spärra ut eller radera anställd koden utan att känna till denna.
 • Låset har alltid 6 siffror i kombinationen. Leveranskoden är 1 2 3 4 5 6.

Låset signalerar med 2 pip/blink vid rätt åtgärd och 3 st pip/blink vid fel åtgärd.

Om 3 på varandra felaktiga koder trycks "somnar" låset i 5 minuter.

Öppning av låset.

 1. Tryck in aktuell kod 6 st siffror, låset bekräftar med 2 st pip/blink.
 2. Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge.

Vid låsning:

OBS kontrollera alltid att skåpet är låst då handtaget vridits till låsläget

För att byta kod Gäller både "Chef och anställd" kod (skall göras med öppen dörr samt prova den nya kombinationen 2 ggr. innan dörren stängs och låses).

 1. Tryck 0 sex gånger (bekräftas med dubbelpip) 
 2. Tryck in nuvarande kod (bekräftas med dubbelpip)
 3. Tryck in ny kod två gånger (bekräftas med dubbelpip)

OBS: En kombination som består av t.ex. 111111 dvs. att samma siffra upprepas flera gånger är ingen bra kombination, försök att istället sprida ut din kombinationen på flera siffror.

För att addera en andra användare.

 1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. 5 sec 
 2. Tryck 1. Låset bekräftar med dubbelpip. 
 3. Tryck in koden för den andra användaren TVÅ gånger efter varandra. Låset bekräftar med dubbelpip efter varje gång.

- Andra koden kan ändras oberoende av "Chefs" kod.

Spärra den andra kombinationen

 1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. 5 sec 
 2. Tryck 2. Låset bekräftar med ett pip. ?
 3. Den andra användaren är tillfälligt borttagen.

Återinföra den andra kombinationen.

 1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. 5 sec 
 2. Tryck 1. Låset bekräftar med ett pip. ?
 3. Den andra kombinationen är åter installerad.

Radera den andra kombinationen.

 1. Tryck in den aktuella "Chefs" kombinationen och HÅLL IN SISTA SIFFRAN I KOMBINATIONEN tills låset bekräftar med TVÅ dubbelpip. 5 sec 
 2. Tryck 3. Låset bekräftar med ett pip. ?
 3. Den andra användaren är permanent raderad.

OBS: Kontrollera att sigillet på knappsatsen är intakt, om ej, kontakta säkerhetsansvarig eller skåpets tillverkare för åtgärd.

 

Bruksanvisning

Kaba Mas högsäkerhetslås

LC

 1. Allmänt

  Högsäkerhetslåset LC från Kaba Mas är ett batteridrivet elektroniskt kodlås med flera inbyggda funktioner som kan aktiveras via knappsatsen. Låset kan hantera upp till två öppningskoder. Programmera alltid med öppen skåpsdörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

 2. Att öppna och stänga låset
 1. Tillse att dörrens handtag är vridet helt i stängningsriktningen så att låsets regel ej belastas.
 2. Knappa in öppningskoden. Låset signalerar med en blinkning. Fabriksinställd öppningskod är 502550.
 3. Vrid handtaget till öppet läge innan låset signalerar igen.
 4. För att stänga, vrid tillbaka handtaget till låst läge. Kontrollera alltid att dörren verklgien är låst genom att känna på handtaget.

Notera! Fem felaktiga koder medför att låset blockeras i tre minuter. Varje felaktig kod efter detta innebär ytterligare tre minuters blockering. Att låset är blockerat indikeras med blinkningar.

Notera! Om låset signalerar med fem serier om tre blinkningar vid öppning indikerar detta att batteriet börjar ta slut och behöver ytas ut (se avsnitt 8).

 1. Att lägga in nollställningskod

En nollställningskod kan läggas in för att kunna nollställa låset med om öppningskoden skulle komma bort. Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550.

Notera! Om en nollställningskod önskas måste den läggas in före annan programmering utföres, annars förloras möjligheten permanent. Nollställningskoden går sedan inte att ändra eller ta bort. Om en nollställningskod ej önskas, gå direkt vidare till avsnitt 4.

 1. Tryck ENTER (#) och sedan 0. Låset signalerar med en blinkning. Om nollställningsfunktionen är permanent avstängd felindikerar låset med 5 gröna blinkningar.
 2. Knappa in den fabriksinställda (inaktiva) nollställningskoden 120943. Låset signalerar med en blinkning. Om nollställningskod redan lagts in felindikerar låset med 5 gröna blinkningar.
 3. Knappa in en ny 6-siffrig nollställningskod. Låset signalerar med en blinkning.
 4. Knappa in den nya nollställningskoden igen. Låset signalerar med två blinkningar.
 1. Att ändra öppningskod

Notera! Öppningskod 1 är inlagd från fabrik. Öppningskod 2 måste först läggas in enligt avsnitt 5.

 1. Tryck ENTER (#) och sedan 1 för att ändra öppningskod 1, eller ENTER (#) och 2 för att ändra öppningskod 2.
 2. Knappa in nuvarande öppningskod. Fabriksinställd öppningskod är 502550.
 3. Knappa in ny 6-siffrig öppningskod. Knappa därefter in den nya öppningskoden igen.

 

 1. Att lägga in/Ta bort/Möjliggöra låsöppning/Omöjliggöra låsöppning för öppningskod 2

Notera! Dessa kommandon är bara tillgängliga när låset är inställd på enanavändaröppning (se avsnitt 6). Öppningskod 2 blir automatiskt 502550 vid inläggning och låsöppning blir automatiskt möjliggjord.

 1. Tryck ENTER (#) och sedan:

  3 för att lägga in öppningskod 2 eller,

  4 för att ta bort öppningskod 2 eller

  5 för att möjliggöra låsöppning för öppningskod 2, eller

  6 för att omöjliggöra låsöppning för öppningskod 2

 2. Knappa in öppningskod 1.
 1. Att ändra öppningsläge

Låset är fabriksinställt på enanvändaröppning, d.v.s. det krävs enbart en öppningskod för att öppna låset. Låset kan också ställas in på tvåanvändaröppning. Tvåanvändaröppning innebär att två användare måste knappa in sina respektive öppningskoder efter varandra inom loppet av 30 sekunder för att öppna låset.

Notera! Ändring till tvåanvändaröppning medför att öppningskod 1 och öppningskod 2 sätts till 502550.

Ändring till enanvändaröppning medför att öppningskod 1 sätts till 502550 och att öppningskod 2 tas bort. Ändring av öppningskod görs sedan enligt avsnitt 4.

 1. Tryck ENTER (#) och sedan 7
 2. Enanvändaröppning till tvåanvändaröppning: Knappa in öppningskod 1.

Tvåanvändaröppning till enanvändaröppning: Knappa in öppningskod 1 och öppningskod 2.

 1. Att nollställa låset

Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550.

Notera! Nollställningskoden måste först ha lagts in enligt avsnitt 3.

 1. Tryck ENTER (#) och sedan 0.
 2. Knappa in nollställningskoden.
 1. Att byta batteri
 1. Öppna dörren och låt den vara öppen under batteribytet.
 2. Sätt in en liten skruvmejsel eller liknande verktyg i uttaget under knappsatsen.
 3. Bänd försiktigt knappsatsen utåt med hjälp av verktyget.
 4. Tag bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt alkaliskt 9V (6LR61) batteri. Originalbatteri Duracell Procell Alkaline kan beställas direkt från oss.
 5. Sätt tillbaka knappsatsen och se till att kabeln inte kommer ikläm.
 6. Prova låsets funktion.
 7. Klistra fast ett nytt sigill så att hälften fäster mot knappsatsens sida och hälften mot dörrens utsida.

Bruksanvisning ALPHA MED ROTOBOLT

Detta är ett lås med 2 st. användare s.k. "Chef/Anställd". Låset har alltid 6 siffror i koden eller 6 bokstäver i de fall ett ord är valt som kod. Chefskoden kan lägga till, tillfälligt spärra ut eller radera Anställd koden utan att känna till denna.

Att öppna:

1. Tryck in aktuell 6 siffrig kod (leveranskoden är alltid 1-2-3-4-5-6), låset bekräftar med dubbel signal.

2. Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge.

Låsning:

Stäng dörren och vrid öppningshandtaget tillbaka till låst läge. OBS Kontrollera alltid att skåpet är låst då handtaget vridits till låsläget

Manipulationsspärr:

Om 4 på varandra felaktiga koder trycks in "somnar" låset i 5 minuter. Under "sömn" perioden blinkar dioden på knappsatsen var 10:e sekund och varje tryck orsakar en lång signal. Efter denna period räcker det med att 2 felaktiga koder trycks in för att starta en ny period.

Säkerhets råd:

Alla koder måste förvaras säkert. Undvik att använda personliga uppgifter( t. ex. födelsedag, tel. nummer och liknande)som kod. En kod som består av t. ex. 1-1-1-1-1-1 dvs. att samma siffra upprepas flera gånger är ingen bra kod. Försök att istället sprida ut din kod på flera siffror. Ändra leveranskoden innan du börjar använda skåpet.

För att addera en andra användare:

Tryck och håll knapp [ 1 ] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in Chefskod

2. Tryck in Anställdkod två gånger( efter varje gång bekräftar låset med dubbel signal)

(Anställd koden kan ändras på samma sätt som Chefskod. Med Chefskoden , kan Anställdkoden spärras bort. Chefskoden kan inte spärras bort.)

ngregellås

Ta bort den andra koden: (Endast chef funktion).

Tryck och håll knapp [ 3 ] tills låset bekräftar med dubbel signal.

Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in Chefskod

Anställdkoden är nu spärrad.

För att byta kod: (OBS med skåpdörren öppen)

Tryck och håll knapp [ 0 ] tills låset bekräftar med dubbel signal.

Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in den gamla koden( låset bekräftar med dubbel signal)

2. Tryck in ny kod (dubbel signal) och repetera koden en gång till (dubbel signal)

Om något fel uppstår hörs en lång signal. Den gamla koden förblir aktuell.

OBS: Kontrollera att sigillet på knappsatsen är intakt, om ej, kontakta säkerhetsansvarig eller skåpets tillverkare för åtgärd. Vid behov av service, installation eller support ring vår service avdelning 08 778 21 21

Batteribyte

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning. Använd endast Alkaliska 9V batterier. Originalbatteri Duracell Procell Alkaline går att beställa direkt från oss, se PDF-fil nedan. Batteriboxen hittar du på knappsatsens undersida.

top_logo1.gifline.jpgline.jpg